127798
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
74
149
1242
125381
3841
5693
127798

Your IP: 192.168.2.69
2020-02-22 11:04

ก.แรงงาน แถลงจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562

Post on 04 มีนาคม 2562
by Admin
ฮิต: 97

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมประกาศผลสตรีทำงานดีเด่น 26 ท่าน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีทำงานที่มีผลงานดีเด่นด้านแรงงาน และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน ตลอดจนส่งเสริมให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

           พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน สำหรับประเทศไทย สตรีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาแรงงาน ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีสตรีที่มีบทบาทผู้บริหารและผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละทิ้งบทบาทของการเป็นแม่ในการเลี้ยงดูบุตรและดูแลสมาชิกในครอบครัว กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสตรีมาโดยตลอด ซึ่งจะเห็นได้จากการกำหนดการคุ้มครองสิทธิของแรงงานสตรีไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานสตรี รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานสตรีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้น เช่น การนำเสนอกฎหมายเพื่อให้สตรีได้รับค่าจ้างเท่าเทียมกับแรงงานชายหากทำงานที่มีค่าเท่าเทียมกัน และขยายสิทธิลาคลอดจาก 90 วัน เป็น 98 วัน อีกทั้ง ได้ส่งเสริมให้แรงงานสตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแรงงานตามกลไกประชารัฐในลักษณะของการทำงานจิตอาสา และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานผ่านกลไกทวิภาคีและไตรภาคีในสถานประกอบกิจการ ในปี 2562 นี้ กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน และร่วมส่งเสริมให้สตรีได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ได้รับสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน และยกย่อง เชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่น ที่เป็นแบบอย่างให้สตรีทำงานได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

           นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อว่า ในปี 2562 นี้ ได้รับเกียรติจากพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ซึ่งมีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ได้รับรางวัล แบ่งเป็น 7 ประเภท รวม 26 คน อาทิ นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลสาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น, นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  สตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น, นางสุพัฒรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สตรีนักบริหารภาคราชการดีเด่น, นางสาวกัลยาณี เจียมสกุล (บิว กัลยาณี) ศิลปินสตรีดีเด่น และสื่อมวลชนสตรีดีเด่น ได้แก่ นางสาวศุภรัตน์ นาคบุญนำ เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ทอล์คโชว์ เรื่อง “สตรียุคใหม่ พร้อมใจทำงาน ด้วยจิตอาสา สู่สังคมไทยเข้มแข็ง” โดยพันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นิทรรศการสตรีทำงานดีเด่น การแสดงผลิตภัณฑ์ของสตรีที่เคยได้รับรางวัลในปีที่ผ่าน ๆ มา การสาธิตอาชีพอิสระ เป็นต้น

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2562 ข่าวที่ 52/2562

 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน