114838
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
117
223
1325
112151
2687
5413
114838

Your IP: 192.168.2.69
2019-12-14 14:46

กสร. เตรียมพร้อมจนท.สร้างความเข้าใจ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานใหม่

Post on 08 มีนาคม 2562
by Admin
ฮิต: 78

            กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมให้ความรู้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แก่เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ มุ่งสร้างความเข้าใจแก่ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ตั้งเป้าคุ้มครองแรงงานมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

            นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในฐานะประธานเปิดการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตัน พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปี ของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การพัฒนากฎหมายเป็นนโยบายสำคัญ สำหรับ กสร. ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา พ.ร.บ. กฎกระทรวงและประกาศ โดยเฉพาะ  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยู่ในการขั้นตอนการประกาศใช้ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายของนายจ้างและลูกจ้าง อาทิ สิทธิได้รับดอกเบี้ยกรณีนายจ้างผิดนัดไม่จ่ายเงิน การเปลี่ยนตัวนายจ้างสิทธิลากิจธุระอันจำเป็น สิทธิ   ลาคลอดบุตร การย้ายสถานประกอบกิจการ สิทธิได้รับค่าชดเชย เป็นต้น

            นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ กสร. จึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเตรียม ความพร้อมและสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ของกรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังกล่าว รวมไปถึงกฎหมายคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล แรงงานบังคับและกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ด้วย ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ของกรมได้ทราบถึงหลักการและเหตุผล รวมถึงเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมาย ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อให้กับนายจ้าง ลูกจ้างต่อไปได้ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการให้ความคุ้มครองแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2562 ข่าวที่ 54/2561

 ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน