045377
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
150
155
917
43471
2982
5367
45377

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-20 15:41

กสร. ติวเข้ม นายจ้าง ลูกจ้าง ป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

Post on 01 กุมภาพันธ์ 2561
by Admin
ฮิต: 35

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติวเข้มนายจ้าง ลูกจ้างไทย-ต่างด้าว ให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย    ในการทำงาน ร่วมสร้างจิตสำนึกป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานถือเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรก ๆ ที่ทุกฝ่ายต้องคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทย หรือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยย่อมต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน กสร. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจึงได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ สิทธิด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว รวมไปถึงนายจ้างมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และเพื่อปลูกจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานโดยการจัดอบรมให้ความรู้ และจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปชี้แจง ให้ความรู้แก่แรงงานและนายจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยมีเป้าหมายหลักคืออัตราการประสบอันตรายจากการทำงานของประเทศไทยต้องลดลง

          “การดูแลแรงงานที่ทำงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าวให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำงาน เป็นความมุ่งมั่นของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้นโยบาย Safety Thailand ซึ่งเป็นนโยบายหลักของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตลอดจนสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่กำหนดให้ดูแลแรงงานทุกคนให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสามารถตอบสนองการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของประเทศไทยในอนาคตต่อไป” อธิบดีกสร.กล่าว

  --------------------------------------------

 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ข่าวที่ 87/2561

 ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน